MARKETING PERSONALNY

MARKETING PERSONALNY

MARKETING PERSONALNY

 

Dynamiczny rozwój gospodarki rynkowej, objawiający się coraz silniejszą konkurencją oraz skuteczną ekspansją firm wpłynął na wykształcenie się marketingu, jako zespołu narzędzi wykorzystywanych w rywalizacji rynkowej.

Według amerykańskiego ekonomisty, profesora Katedry Marketingu Międzynarodowego w Kellogg School of Management na Northwestern University, marketing definiuje się jako generujące zyski zaspokajanie potrzeb odbiorców.

To jedna z podstawowych definicji, która wraz z innymi opisami stanowi podstawę filozofii marketingu opartej na maksymalizowaniu zysków przez firmy postrzeganej w kategoriach maksymalizacji satysfakcji konsumenta.

 

Marketing personalny – co to jest

 

Liczne publikacje specjalistów w dziedzinie biznesu poszerzają definicję stworzoną przez Philipa Kotlera, przedstawiając marketing jako:

– system myślenia o nabywcy będącym w centrum zainteresowania,
– metoda kreowania nowych produktów i wprowadzania ich na rynek,
– sposób dodawania nowych wartości do wyrobów i usług,
– metoda koncentrowania uwagi na potrzebach klienta i technikach, które zachęcają go do zakupu konkretnego towaru,
– koncepcji polityki kierowania przedsiębiorstwem według danych orientacji rynkowych.

Ewolucja marketingu rozumiana przez koncepcję zarządzania przedsiębiorstwem rozpoczęła się na początku XX wieku.

Marketing personalny – geneza

 

Do jej rozwoju przyczyniło się wiele zjawisk zachodzących w przestrzeni rynku:

– rozwój asortymentu wyrobów oraz poprawa warunków bytowych potencjalnych konsumentów,
– zmiany czynników, które należą do otoczenia przedsiębiorstwa,
– rozwój groźnej konkurencji wynikającej ze zróżnicowanej jakości,
– procesy powodujące rozwój instytucji nastawionych na działalność o charakterze marketingowym,
– terytorialne poszerzenie zasięgu rynku,
– opcje wykorzystania marketingu przez instytucje pozagospodarcze.

Natomiast na wzrost znaczenia funkcji personalnej w nowoczesnych przedsiębiorstwach wpłynęły następujące czynniki:

– Zdolność potencjału społecznego do generowania myśli innowacyjnej oparta na zdolnościach twórczych pracowników. Ten atut przedsiębiorstwa wymaga odpowiedniego wykorzystania.
– Wysokie koszty pracy w nowoczesnej firmie.
– Wrażliwość potencjału na niewłaściwe traktowanie. Niezadowolony podwładny pracuje gorzej i może wyrażać swoje niezadowolenie poprzez strajk, protest lub inne groźne dla przedsiębiorstwa działania.
– Rola kultury organizacyjnej w nowoczesnym zarządzaniu. Funkcja personalna buduje możliwość wpływu na kulturę integracyjną, organizacyjną wszystkich jednostek skupionych wokół strategii i misji firmy.

Zarządzanie potencjałem społecznym ma przed sobą przyszłość. Jest to widoczne szczególnie w Polsce, gdzie nie brakuje wykwalifikowanych pracowników.

Wystarczy umiejętnie nimi kierować i motywować.

W systemie, który jest zdecentralizowany strategia personalna powinna być realizowana oraz formułowana na poziomie firmy.

Podobnie jak podejmowanie działalności marketingowej, zarządzanie produkcją czy finansami.

By stawić czoła nasilającej się konkurencji rynkowej w kraju lub kształtować skuteczną rywalizację na rynkach zagranicznych niezwykle przydatna jest umiejętność posługiwania się potencjałem społecznym.

To niezwykle efektywne i pożyteczne narzędzie wspierające rozwój przedsiębiorstwa.

Firma, która jako pierwsza opanuję tę trudną sztukę wyprzedzi inne organizacje, a w warunkach bezlitosnej konkurencji będzie to dla nich strata nie do odrobienia.